Начало Софтуер Цени

Общи условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТСТЪПВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПРОДУКТ

  ДЕМЕТРА

  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1.1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ (накратко – ОУ) се прилагат при отстъпване правото на ползване на информационната система „ДЕМЕТРА”, наричана по-долу „ПРОДУКТА”. Под „ПРОДУКТА” се разбира компютърна информационна система „ДЕМЕТРА”, включително включените в нея компютърни програми, бази данни, документация и други.

  1.2. ПРОДУКТЪТ е собственост на Деметра Софт ЕООД, със седалище и адрес на управление: София бул. Ботевградско шосе №268 офис 10, ЕИК 175374760 наричано по-нататък за краткост ДЕМЕТРА. Всички права на интелектуална собственост относно ПРОДУКТА, като авторски права, права за ползване на авторски произведения, права върху марки, дизайн и др. подобни, включително лицензии и право на ползване върху такива права, са притежание на Деметра Софт ЕООД.

  1.3. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между ДЕМЕТРА и лицето, на което се отстъпва правото на ползване, наричано по-нататък накратко „ПОТРЕБИТЕЛ”. Под ПОТРЕБИТЕЛ се разбира всяко физическо или юридическо лице, което ползва ПРОДУКТА. Под „ползване на продукта” се разбира, кое да е от следните действия: 1) сключване на договор с ДЕМЕТРА за отстъпване на ползването; 2) инсталиране на ПРОДУКТА върху компютърни конфигурации (хардуер), които са собственост или се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ; 3) копиране, изтегляне, отваряне, както и всякакво друго ползване на ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от лица, които са негови служители или са лица, на които по някакъв начин е осигурил достъп до ПРОДУКТА.

  1.4. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ пораждат правно действие за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако е изпълнено някое от следните условия:

  1.4.1 сключен е договор между ДЕМЕТРА и ПОТРЕБИТЕЛ за отстъпване на ползването, който договор се позовава на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. Счита се, че е налице сключен договор, ако са налице едновременно следните условия: 1) в сайта на ДЕМЕТРА е направена заявка за лицензиране на ПРОДУКТА, като е отбелязано, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е запознал и че приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ; 2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е натиснал бутона „ЗАЯВИ”; 3) заявката е приета от системата на ДЕМЕТРА, за което е излязло съобщение на екрана.

  1.4.2. сключен е писмен договор между ДЕМЕТРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ;

  1.4.3. налице е копиране, изтегляне, отваряне, както и всякакво друго ползване на ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от лица, които са негови служители или са лица, на които по някакъв начин е осигурил достъп до ПРОДУКТА.

  1.5. Задължения за ДЕМЕТРА по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ възникват, само ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е сключил договор с ДЕМЕТРА (по посочените в т. 1.4.1. или 1.4.2 начини) и е заплатил дължимото възнаграждение за ползването. Задълженията за ДЕМЕТРА по договора и по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ към съответния ПОТРЕБИТЕЛ се погасяват автоматично след изтичане на срока, за който на ПОТРЕБИТЕЛЯ е отстъпено правото на ползване на ПРОДУКТА.

  1.6. ДЕМЕТРА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ могат в писмен договор да уговарят помежду си и условия, различни от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Тези условия се конкретизират в писмения договор и при несъответствие между уговореното от страните и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ има сила уговореното.

  1.7. Ако през срока, за който е отстъпено правото на ползване на ПРОДУКТА ДЕМЕТРА измени, допълни или замени тези ОБЩИ УСЛОВИЯ с други, то изменените или новите общи условия имат действие за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако той в срок до 15 дни след публикуването им в сайта на ДЕМЕТРА на адрес https://demetrasoft.com, не възрази писмено срещу действието им спрямо него.

  2. ПРЕДМЕТ И ОБЕМ НА ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

  2.1. По силата на сключения договор ДЕМЕТРА отстъпва на ПОТРЕБИТЕЛЯ неизключително право да ползва ПРОДУКТА за уговорения срок.

  2.2. Отстъпеното право на ползване е неизключително, като ДЕМЕТРА си запазва всички права върху ПРОДУКТА, включително и правото лично или чрез други лица да отстъпва правото на ползване на неограничен кръг потребители. ПРОДУКТЪТ не се продава (дори когато такава формулировка присъства в рекламни материали, писма, съобщения, документи, публични оферти и покани), а само се отстъпва неизключително право на ползване (лицензия).

  2.3. С отстъпеното право на ползване се разрешава на ПОТРЕБИТЕЛЯ да инсталира и ползва ПРОДУКТА само на уговорения брой компютъри, за които е заплатено правото на ползване. ПРОДУКТЪТ може да бъде ползван от ПОТРЕБИТЕЛЯ само на компютъра на който е инсталиран. ДЕМЕТРА си запазва правото (но не е задължена) по своя преценка да предоставя и лиценз за мрежово ползване, като в този случай ПРОДУКТЪТ може да се ползва едновременно само от толкова на брой компютри, колкото са посочени в лиценза.

  2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата си по договора на трети лица, без изричното писмено съгласие на ДЕМЕТРА.

  2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя ПРОДУКТА или части от него на трети лица или да им предоставя ползването му.

  2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изследва, декомпилира и деасемблира софтуера на ПРОДУКТА или да прави опити за това. Забраната се отнася за каквато и да е част от софтуера.

  2.7. ДЕМЕТРА си запазва правото да определя функционалността на ПРОДУКТА и начините и ограниченията за ползване на модули, части, отделни документи, включени в ПРОДУКТА.

  3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  3.1. Възнаграждението (цената) на отстъпеното право на ползване се определя според цените и отстъпките, по които ДЕМЕТРА отстъпва право на ползване на потребителите. Цените на ПРОДУКТА съответно на отделни модули или комбинация от модули са такива, каквито са обявени на сайта на ДЕМЕТРА в деня на сключването на договора. Цената се вписва в сключения договор.

  3.2. Цената се заплаща авансово по банков път в полза на ДЕМЕТРА. След одобрение на заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ (сключването на договора), ДЕМЕТРА изпраща email с прикачена фактура за плащане по банков път.

  3.3. Ако друго не е уговорено между страните цената трябва да се заплати в 7-дневен срок, считано от датата, на която е сключен договора.

  3.4. Задълженията на ДЕМЕТРА по договора и по тези общи условия влизат в сила след получаване на дължимата цена.

  3.5. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати дължимата цена най-късно в 10-дневен от датата, на която е сключен договора, то договорът се прекратява автоматично и издадената фактура се анулира.

  3.6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да продължи ползването на ПРОДУКТА и след изтичане на срока, за който му е отстъпено правото на ползване, той трябва да се договори с ДЕМЕТРА и да заплати цената за ползването за нов срок не по-късно от деня, в който изтича текущия срок.

  4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

  4.1. ДЕМЕТРА обявява техническите изисквания и параметри на хардуера и софтуера, които трябва да притежава ПОТРЕБИТЕЛЯ за да може да ползва ПРОДУКТА, а именно:

 • Поддържани операционни системи: Windows 10 или по-нова; Windows Server 2016 или по-нов;
 • Процесор - 1 GHz (препоръчва се 1,5 GHz или повече)
 • Оперативна памет - 4 GB (препоръчва се 8 GB или повече)
 • Свободно място на твърдия диск- 1 GB (препоръчва се 2 GB и повече)
 • Интернет свързаност - 8 Mbps (препоръчва се 20 Mbps и повече)
 • 4.2. Сключването на договор за ползването на ПРОДУКТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ се приема и като декларация от негова страна, че притежава необходимия хардуер и софтуер. Ако промяната или актуализацията на ПРОДУКТА изисква промяна на изискванията към софтуера и хардуера на ПОТРЕБИТЕЛЯ, то ДЕМЕТРА следва да го уведоми поне 3 месеца предварително. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ след като е бил уведомен не може да осигури софтуер и хардуер съгласно новите изисквания, то ДЕМЕТРА по свой избор може да продължи да обслужва старата версия на ПРОДУКТА до края на срока на договора или да прекрати договора едностранно и да възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ част от цената, съответна на оставащия период до края на срока.

  4.3. ДЕМЕТРА може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ техническа поддръжка от разстояние (дистанционна поддръжка), като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка необходимите технически и други условия.

  5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

  5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ е с общо предназначение и е за широк кръг потребители. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ не е тясно специализиран за неговата дейност и не е специално разработван за него.

  5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че ПРОДУКТЪТ представлява софтуер и база данни и поначало предполага наличието на грешки и непълноти, както и възможност за възникване на такива и впоследствие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ закупува правото на ползване за ПРОДУКТА такъв какъвто е и какъвто ще бъде след обновяване и извършване на актуализации и освобождава ДЕМЕТРА от отговорност за претърпени вреди.

  5.3. ДЕМЕТРА не носи отговорност за: претърпени имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, загуба на информация, загуба на клиенти и на пазар, загуба на търговска репутация и други подобни.

  5.4. Ако и когато ограничаването на отговорността на ДЕМЕТРА съгласно предходните точки е недопустимо съгласно действащото законодателство, то в такъв случай ДЕМЕТРА може да носи отговорност само за претърпени загуби, но в размер не по-голям от размера на платеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ възнаграждение (цена) за ползването за предхождащия увреждането период от 12 месеца.

  6. ТЕХНИЧЕСКА ПОДРЪЖКА. АКТУАЛИЗАЦИЯ

  6.1. След сключването на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДЕМЕТРА и след заплащане на дължимата за отстъпеното ползване цена ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп и възможност да изтегли от сайта на ДЕМЕТРА и да инсталира ПРОДУКТА.

  6.2. Извън включената в ПРОДУКТА документация и указания за ползването му, включително и посочените такива в сайта, в цената на ПРОДУКТА не е включено обучение за ползването му. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска извършването на обучение срещу допълнително заплащане.

  6.3. ДЕМЕТРА се задължава да отстранява за своя сметка възникнали грешки и недостатъци в ПРОДУКТА. Не се считат за грешки и недостатъци такива които се проявяват само при конкретен ПОТРЕБИТЕЛ предвид обстоятелства извън ПРОДУКТА или поради специфичното му конфигуриране и ползване.

  6.4. Ако възникнали технически проблеми са вследствие на използвания от ПОТРЕБИТЕЛЯ софтуер (различен от ПРОДУКТА) и хардуер, то ДЕМЕТРА не е длъжна да ги отстранява, но може да стори това срещу допълнително възнаграждение, определено в тарифите на ДЕМЕТРА.

  6.5. ДЕМЕТРА предоставя възможност за автоматична актуализация на ПРОДУКТА по Интернет за срока, за който е отстъпено правото на ползване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка достъпът до Интернет и необходимите за това технически компоненти .

  7. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  7.1. Всички спорове, породени от сключения между ДЕМЕТРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при БТПП, гр. София.

  УТВЪРДЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ДЕМЕТРА СОФТ ЕООД НА 24.12.2020 Г. В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.