Начало Софтуер Цени

Софтуер Деметра

Модул счетоводство предоставя възможност за автоматизирано осчетоводяване на документи и приключителни операции, автоматично попълване на годишната данъчна декларация в НАП и повечето годишни статистически справки и отчети в НСИ. Налична е богата справочна информация с множество контроли за съответствие между първичните документи и тяхното осчетоводяване.

Модул за обработка на покупки и продажби с автоматично попълване на дневниците по ЗДДС в зависимост от вида на обработвания документ. Системата предоставя възможност за обработка и на складови, касови и банкови документи. Всички първични документи са представени от интуитивни форми лесни за възприемане не само от счетоводители, но и от хора без специалния познания.

Модулът за дълготрайните активи предлага богата справочна информация включваща инвентарна книга, справка за отписани активи, счетоводен и данъчен амортизационен план, справки за набраното изхабяване и балансовата стойност. Системата предоставя възможност за преоценка на активите, промяна на амортизационната норма и автоматично осчетоводяване на амортизациите.

Модул склад предлага функционалност за следене на движението на стоково-материалните запаси, като запазва състоянието на тяхното количество и цена в исторически план. При отписване им се поддържат методите на средно претеглени цени и на конкретно определени стойности по партиди. При редактиране на покупки има възможност за преизчисляване на цените по разходването им.

Модулът за управление на отпадъци е специализаран при търговията с отпадъци и отчитането им по кодове на МОСВ. Наличие на контрол за валидност на ЕГН-та на физическите лица и размера на изплатените доходи допустими по ЗУО. Автоматично се генерира справка по чл. 73 от ЗДДФЛ. Налични са различни бланки и документи изисквани по действащата нормативна база. Възможност за експорт на данни към НИСО.

Модул производство предоставя функционалност за автоматично изчисление на себестойността на произведената готова продукция. Предоставена е възможност за автоматично преразпределяне на общите разходи на дружеството на различни бази, калкулиране на себестойността, остойностяване на произведените количества и преизчисляване отчетната стойност на продадената продукция.

Модулът за следене на транспортната дейност включва обработката на пътните листа и товарителници на дружеството. Системата генерира различни справки по автомобили, дневник на движението им, личен картон на шофьорите, дневник на превозваните товари, описи на документите. Има възможност за следене на наличността на горивото или раходната норма по автомобили.

Модулът за застраховки включва обработката на застрахователните полици, проследяването на падежите им и разсрочването на разхода им за бъдещи периоди. Автоматизирано е осчетоводяването на полиците, признаване им за текущ разход, както и евентуалното им прекратяване. Могат да се правят справки за разчетите по застраховане, за начислените и признати разходи за бъдещи периоди.

Модулът на приходите и разходите за бъдещи периоди предоставя функционалност за разсрочването и признаването им по месеци. Осчетоводяването им в текущия период е автоматизирано, като в контролния дневник на системата има контрола за наличието на неосчетоводени суми за текущия период. Налични са справки по отделните партиди на приходите и разходите за бъдещи периоди.

Функционалност и предимства

Възможност за автоматично попълване на данните на фирмите по зададен ЕИК (Булстат). Услугата се предоставя от база данни на всички регистрирани по ЗДДС лица в България, която се обновява ежедневно. За ползването на услугата е необходима интернет свързаност.

Възможност за автоматично попълване на валутните курсове при обработка на документи в системата. Услугата се предоставя от база данни, която се обновява ежедневно от данните предосатвяни в сайта на БНБ. За ползването на услугата е необходима интернет свързаност.

Възможност за импортиране на банкови извлечения от всички банки опериращи в България, които предлагат експорт на движението по сметки във формат на MS Excel. Функционалността е максимално автоматизирана, като е необходимо еднократно да се синхронизират имената на контрагентите на банката и софтуера.

Автоматизирани справки по ЗДДС с възможност за следене на процедурите по възстановяване и проверка за валидност на ДДС номерата на контрагентите. Въз основа на обработените документи се генерират дневници за покупки и продажби, справка-декларация по ДДС, справка за възстановяване и VIES декларация при необходимост.

Изготвяне на справка за деклариране по специалния режим за облагане с ДДС в системата за обслужване на едно гише (OSS) - „режим в Съюза“. За целта се обработват отчети за извършени продажби на данъчно незадължени лица разбити по страни в ЕС и размер на данъчните им ставки. Тези документи не влизат в националното деклариране по ЗДДС.

Изготвяне на Интрастат декларации. Данните за деклариране се попълват автоматично от обработените документи, като е необходимо допълнително да се попълнят само условията по доставките. Номенклатурите необходими за Интрастат декларациите се актуализират ежегодно и при необходимост.

Изготвяне на справка по ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица. Справката се попълва автоматично от обработените покупко-изплащателни сметки, сметки-хонорари, фактури и други документи изплатили суми на физически лица. Предоставена е възможност и за допълнително ръчно попълване на изплатени доходи.

Възможност за автоматично попълване на номерата на разрешителните издадени от РИОСВ и МОСВ при обработка на документи за покупки и продажби на отпадъци. Услугата се предоставя от база данни, която се обновява ежеседмично от данните предосатвяни от публичните регистри с онлайн достъп на Изпълнителната агенция по околната среда. За ползването на услугата е необходима интернет свързаност.

Генериране на ГФО и приложенията към него. Системата предоставя възможност за автоматично попълване на баланс, отчет за приходите и разходите, паричен поток, собствен капитал и приложение към финансовия отчет, като се предоставя възможност за ръчно коригиране на полетата на отчетите с оглед прилаганата счетоводна политика. Автоматично попълване на годишната данъчна декларация в портала за електронни услуги на НАП и на повечето справки и отчети в информационната система <<Бизнес статистика>> на НСИ.

Генериране на декларации към ТР и протоколи от общи събрания на дружествата. Предоставя се възможност за автоматично попълване на протоколи за разпределение на дивиденти и приемане на ГФО, но ръчно могат да се попълват и такива с произволен дневен ред. При приключване на протокол за дивиденти се извършва автоматично осчетоводяване и включване в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Генериране на бланки на различни документи – фактури, проформа фактури, оферти, договори, протоколи за обратно начисление по ЗДДС, складови разписки, приемо-предавателни протоколи, експедиционни бележки, ПИС-ве, удостоверения за ИУМПС, сметки-хонорар, касови ордери, платежни нареждания, протоколи и други.

Генериране на справки – опис на обработените документи, складови наличности, касови книги, движение по банкови сметки, рекапитулации на покупки, продажби и финансови резултати, справка за вземания и задължения по фактури и падежи, справки за дълготрайните активи, справки за автотранспорта, счетоводни справки и регистри, годишни финансови отчети и приложения, мониторинг и контролен дневник на системата.

Наличие на инструмент за интегритет на данните. От една страна отделянето на първичните документи от тяхното осчетоводяване предоставя възможност за обработката им от неспециализиран персонал, както и богата справочна информация, но от друга това крие рискове от некоректно последващо осчетоводяване. Системата предоставя чрез своя контролен дневник множество контроли за наличие на съответствие между първичните документи и тяхното осчетоводяване, като по този начин се избягват неволни грешки и пропуски.

Експорт на справките в различни формати – PDF, MS Word, MS Excel и други. Системата предоставя възможност за експорт към електронна поща на всички справки като прикачен PDF файл. За продажните фактури се поддържа експорт в електронен вид в e-factura.bg.

Възможност за конфигуриране на права за достъп до различните обекти на фирмата на различните потребители на информация. На всеки един потребител на системата, може да се определи до кои обекти и задачи има право на достъп и до кои не, както и динамично да се предоставят и отнемат права.

Системата е отворена за добавяне на допълнителна функционалност и справки според вашите виждания за управление и счетоводна отчетност, както и за импортиране на данни от външни търговски системи. Горепосочените дейности са налични само при сключен договор за абонаментна поддръжка или допълнително договорени поръчки от ваша страна.

Поддръжката на софтуера се осъществява чрез билети, имейли или онлайн в реално време през интернет (в зависимост от абонаментните планове) и се изразява в помощ при администрирането и конфигурирането на продукта. Комуникациите между нас през интернет са криптирани и защитени.

Включен е безплатен лиценз на софтуера за отдалечен достъп DemetraOnLine през интернет. Имате възможност да си помагате отдалечено през интернет като визуално комуникирате с всяко работно място с инсталирана програма.

Често задавани въпроси

  Може ли да се използват само един или няколко модула от системата?

 • Да възможно е, но цената на лиценза за ползване на продукта не зависи от функционалността и възможностите, които се използват, а от абонаментните планове. Системата се предоставя в съвкупност от всички модули, но с инструментите за отпускане на права за достъп, може да се конфигурира менюто на потребителя само с това, което му е необходимо.
  Може ли сами без допълнителна поддръжка да използваме системата?

 • Да възможно е, особено ако системата се използва за единични работни места на пунктове за отпадъци или като складова програма. Месечните абонаментни планове за поддръжка и администриране дават възможност за помощ при необходимост в реално време и са предпоставка да използвате пълния капацитет на програмата като система за управление.
  Какви са оптималните системни изисквания за продукта?

 • Поддържани операционни системи: Windows 10 или по-нова; Windows Server 2016 или по-нов;
 • Процесор - 1 GHz (препоръчва се 1,5 GHz и повече)
 • Оперативна памет - 4 GB (препоръчва се 8 GB и повече)
 • Свободно място на твърдия диск- 1 GB (препоръчва се 2 GB и повече)
 • Интернет свързаност - 8 Mbps (препоръчва се 20 Mbps и повече)
  Възможно ли е инсталацията да се извърши отдалечено през интернет?

 • Да възможно е. Достатъчно е да имате инсталиран TeamViewer, AnyDesk или да си свалите софтуера за отдалечена администрация от тук DemetraNetOnLine. Обадете ни се и ние ще извършим инсталацията отдалечено през интернет.